Breve historia de la Parroquia de Anaka

 

En el Boletín Oficial del Obispado,en septiembre de 1973, se lee textualmente lo siguiente:

 

 ”Visto el expediente de creación de cuatro nuevas parroquias en el término municipal de la ciudad de IRUN, promovido por el Sr.Arcipreste del distrito y todos los párrocos de aquella ciudad, basado en la necesidad de aliviar, mediante desmembraciones, la situación de agobio de las de Ntra.Sra.del Juncal, de la Sagrada Familia y la de San Gabriel y Santa Gema, ocasionada por el excesivo número de feligreses, a los que no se puede atender espiritualmente de otra forma...erigimos las parroquias de Santo Cristo de Artiga, de San Juan Bautista de la Salle, de San Francisco Javier y de San Juan el Bautista de Anaka”.

 

Firmado JACINTO ARGAYA, Obispo

 


 

El año 1975 fue nombrado párroco D.José Iradi Erauskin. Los primeros pasos de la parroquia se dieron en los bajos del antiguo casino de Anaka. Posteriormente la vida parroquial se desarrolló en unos bajos de la calle Peñas de Aya. En el año 1979 se empezó a usar, aunque sin terminar,  la actual parroquia cuyas obras han acabado el año 2000, al cumplirse los 25 años de vida parroquial.

 

El año 1979 D.Juan Bautista Sarasola Zelaia se unió como coadjutor a D.José Iradi y trabajaron juntos hasta el año 1986, año en que D.Juan Bautista fue nombrado párroco de San Juan el Bautista-San Juan Bataiatzailea de Anaka y D.José Iradi párroco de Todos los Santos-Santu Guztiak de Intxaurrondo en Donosti.

 

La construcción de la parroquia ha sido dificultosa, económicamente hablando. De ello podíamos hablar largamente Don José Iradi y yo mismo. Debemos tener en cuenta que la construcción del templo parroquial está unida en el tiempo a la construcción del frontón y a los amplios locales que existen en los bajos parroquiales, donde también se ubicó en su día la guardería para los niños del barrio.

 

Pero, en honor a la verdad, debemos confesar que tenemos muchos motivos de alegría, ya que siempre hemos contado con un hermoso grupo de colaboradores y colaboradoras: jubilados que han trabajado durante años, en “auzolan”, en la construcción material, y agentes de pastoral empeñados en la construcción espiritual dentro de la pastoral parroquial.

 

En este momento, por concretar algunas cosas, contamos:

·        con un sencillo pero hermoso templo

·        con una bonita capilla

·        con locales suficientes para la catequesis de nuestros niños, jóvenes, adultos y mayores

·        con un bonito frontón, con magia de trinquete

·        con un hermoso jardín en el que se encuentra una preciosa gruta, muy visitada por cierto, dedicada a la Virgen de Anaka e inaugurada el 11 de febrero del año 2000, festividad de la Virgen de Lourdes.

 

Para terminar, quiero agradecer sinceramente a todos los que, de una u otra forma, han colaborado y colaboran en nuestra querida parroquia, en cualquier campo de la pastoral, así como en otros campos menos visibles pero muy importantes. Entre todos tenemos que extender el Reino de Dios. Todos tenemos que ser testigos de Jesús en medio del mundo. En esto, aunque con dificultades, nos estamos empeñando día a día.

 

Juan Bautista Sarasola, Párroco

 


 

Parrokiaren historia laburra.

 

1973ko iraileko Apezpikutzaren Aldizkari Ofizialean ondoko hau esaten da: “Barrutiko Artzapezak eta hiri hartako parroko guztiek eragindako  Irun hiriko udalerrian lau parrokia berri sortzeko espedientea ikusirik, non Junkaleko Andre Mariaren, Familia Sainduaren eta San Gabriel eta Santa Gemaren elizen estuasun-egoera arintzeko beharra agertzen den, zatitzearen bidez, ezin baita bestela hainbeste eliztarraren premia espiritualez behar bezala arduratu...Artigako Santo Kristo, La Salleko San Joan Bataiatzailea, San Frantzisko Xabier eta Anakako San Joan Bataiatzailea parrokiak sortzen ditugu”

 

                       Izenpetua: JACINTO ARGAYA, Gotzaina.

 

            1975. urtean Jose Iradi Erauskin izendatu zuten erretore. Parrokiaren lehen urratsak Anakako Kasino zaharraren etxabean eman ziren. Beranduago, Aiako Harriak kaleko behe batzuetan garatu zen parrokia-bizitza. 1979. urtean, egungo eliza hasi zen erabiltzen, nahiz eta bukatu gabe izan. 2000. urtean amaitu ziren obrak, parrokiaren 25. urteurrena ospatzean.

 

            1979.ean, Juan Bautista Sarasola jauna etorri zen Jose Iradi erretorearen  apaiz lagunkide bezala eta elkarrekin jarraitu zuten lanean 1986. artean; urte hartan Jose Iradi jauna Donostiako Intxaurrondo auzoko Saindu Guztien parrokiara joan zen eta Juan Bautista jauna egin zuten Anakako San Joan Bataiatzailea parrokiaren Erretore.

 

            Ekonomiaren aldetik, zaila gertatu da elizaren eraikuntza. Horretaz luze hitz egin genezake Jose Iradi jaunak eta nik neuk ere. Kontuan izan behar dugu parrokia-elizaren eraikuntzarekin batera, frontoia eta beheko lokal zabalak eraiki genituela, non, hasieran, auzoko haurren haurtzaindegia kokatu genuen.

 

            Baina, egiaz, pozteko arrazoi asko ditugu, beti izan baitugu gertu lankide eta laguntzaileen talde ederra: urte askotan ,“auzolanean”, eraikuntza materialean lan egin duten jubilatuak eta, parrokiaren pastoralaren barruan, lan espiritualean ardura handiz lagundu duten pastoral-eragileak.  

 

            Gaur egun, besteak beste, ondorengoak dauzkagu:

 

·        Eliza, soila baina ederra.

·        Kapera polit bat.

·        Gure haur, gazte, heldu eta zaharren katekesirako lokalak.

·        Frontoi polit bat, trinketen xarmaz.

·        Lorategi ederra, non Anakako Ama Birjinari eskainitako haitzulo polit bat dugun, oso bisitatua eta 2000.eko otsailaren 11n, Lourdesko Ama Birjinaren egunean, inauguratua.

 

                        Amaitzeko, nire eskerrik beroenak agertu nahi dizkiet gure parrokia maitean era batera edo bestera kolaboratu duten eta egun kolaboratzen duten guztiei, pastoralaren eremuan edota hain ikusgarriak ez diren garrantzi handiko beste alorretan. Guztien artean zabaldu behar dugu Jainkoaren Erreinua. Guztiok izan behar dugu Jesusen lekuko munduan. Nahiz eta zailtasunez beterik, eginkizun horretan ari gara ahalegintzen egunero.

 

                                                           Juan Bautista Sarasola Erretorea.